-->

တဿ္ဘွီခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္တဿ္ဖံးတဿ္မၯ

Home » » တဿ္ထံဢ္လိာ္သံကြဿ္ဒီးခ့ဢ္အဲဢ္ယူဢ္ကရဿခိဢ္ ၂ (တဿ္ဂီၯမူ)

တဿ္ထံဢ္လိာ္သံကြဿ္ဒီးခ့ဢ္အဲဢ္ယူဢ္ကရဿခိဢ္ ၂ (တဿ္ဂီၯမူ)

| 0 ဟ့ဢ္ခီဢ္မဲလီဿ္

No comments :

Post a Comment

 
ယသန့အဂၯတဖဢ္ : ဖံဖံအဲမဢ္မုဢ္ရံး | ကညီအဲးထံဢ္ကရူဿ္ |
ပွာ္ယဲၯသန့တဘ့ဢ္အံၯဘဢ္တဿ္ဒုးအိဢ္ထီဢ္အီၯလဿ စီၯကြဲၯကညီ ဖဲ ၁၂-၀၈-၂၀၁၀- All Rights Reserved
Karen Font: Zwekabin Font
ကုၯဒ့ဖ်းခိဢ္လီအဖိမုဢ္: နီဿ္မုဿ္ယဲၯဖဲ